Loading...

Launching Soon

Medicine Lists

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MRP : 146.13 124.21

COMPOSITION :Ethinylestradiol(0.03 mg),Levonorgestrel(0.15 mg)

MRP : 46.00 39.10

COMPOSITION :Chloramphenicol(5% w/v),Clotrimazole(1% w/v),Beclometasone(0.025% w/v),Lignocaine(2% w/v)

MRP : 146.13 124.21

COMPOSITION :Ethinylestradiol(0.03 mg),Levonorgestrel(0.15 mg)

MRP : 65.40 55.59

COMPOSITION :Cefpodoxime(100 mg),Clavulanic Acid(62.5 mg)

MRP : 120.00 102.00

COMPOSITION :Cefpodoxime(50 mg),Clavulanic Acid(31.5 mg)

MRP : 23.40 19.89

COMPOSITION :Adapalene(0.1% w/v)

MRP : 64.47 54.80

COMPOSITION :Ethinylestradiol(0.03 mg),Levonorgestrel(0.15 mg)

MRP : 228.00 193.80

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 97.50 82.88

COMPOSITION :Divalproex(500 mg)

MRP : 37.10 31.54

COMPOSITION :Atorvastatin(10 mg)

MRP : 170.50 144.92

COMPOSITION :Carboxy Methylcellulose(0.5% w/v),Glycerin(0.9% w/v)

MRP : 141.00 119.85

COMPOSITION :Divalproex(1000 mg)

MRP : 96.00 81.60

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 72.60 61.71

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 66.00 56.10

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 32.40 27.54

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 64.00 54.40

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 58.75 49.94

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 48.00 40.80

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 38.50 32.72

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 72.25 61.41

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 51.70 43.94

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 71.01 60.36

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 38.10 32.38

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 62.75 53.34

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 47.30 40.20

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 160.62 136.53

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 56.18 47.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 308.00 261.80

COMPOSITION :Mesalazine(1200 mg)

MRP : 116.00 98.60

COMPOSITION :Divalproex(500 mg)

MRP : 203.50 172.98

COMPOSITION :Betahistine(48 mg)

MRP : 59.95 50.96

COMPOSITION :Acyclovir(400 mg)

MRP : 57.00 48.45

COMPOSITION :Choline Salicylate(8% w/v),Tannic Acid(5% w/v)

MRP : 63.00 53.55

COMPOSITION :Divalproex(250 mg)

MRP : 98.20 83.47

COMPOSITION :Amoxicillin(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 66.10 56.18

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 50.00 42.50

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 58.50 49.72

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 68.33 58.08

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 64.50 54.82

COMPOSITION :Divalproex(250 mg)

MRP : 79.00 67.15

COMPOSITION :Povidone Iodine(1%),Ornidazole(5%)

MRP : 79.50 67.58

COMPOSITION :Cefpodoxime(50 mg),Clavulanic Acid(31.25 mg)

MRP : 97.90 83.22

COMPOSITION :Cefpodoxime(100 mg),Clavulanic Acid(62.5 mg)

MRP : 65.11 55.34

COMPOSITION :Ethinylestradiol(0.03 mg),Levonorgestrel(0.15 mg)

MRP : 49.68 42.23

COMPOSITION :Phenylephrine(0.12%w/v),Naphazoline(0.05%w/v),Chlorpheniramine(0.1%w/v),Menthol(0.005%w/v)

MRP : 264.00 224.40

COMPOSITION :Cefixime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 144.00 122.40

COMPOSITION :Acyclovir(800 mg)

MRP : 410.00 348.50

COMPOSITION :Levetiracetam(100 mg)

MRP : 49.00 41.65

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 63.00 53.55

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 78.00 66.30

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 69.00 58.65

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 55.00 46.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 78.00 66.30

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 36.00 30.60

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 72.50 61.62

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 72.50 61.62

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 66.10 56.18

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 61.00 51.85

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 47.38 40.27

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 75.95 64.56

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 66.10 56.18

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 63.00 53.55

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 42.50 36.12

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 53.80 45.73

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 33.00 28.05

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 60.97 51.82

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 96.00 81.60

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 250.00 212.50

COMPOSITION :Levetiracetam(1000 mg)

MRP : 52.00 44.20

COMPOSITION :Levetiracetam(250 mg)

MRP : 59.00 50.15

COMPOSITION :Levetiracetam(250 mg)

MRP : 100.96 85.82

COMPOSITION :Levetiracetam(250 mg)

MRP : 60.00 51.00

COMPOSITION :Levetiracetam(250 mg)

MRP : 103.50 87.98

COMPOSITION :Voglibose(0.3 mg),Metformin(500 mg)

MRP : 55.00 46.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 15.54 13.21

COMPOSITION :Griseofulvin(250 mg)

MRP : 20.10 17.08

COMPOSITION :Albendazole(400 mg),Ivermectin(6 mg)

MRP : 298.00 253.30

COMPOSITION :Clobetasol(0.05%w/v),Salicylic Acid(3%w/v)

MRP : 25.50 21.68

COMPOSITION :Ofloxacin(0.3%w/v)

MRP : 127.00 107.95

COMPOSITION :Divalproex(750 mg)

MRP : 89.00 75.65

COMPOSITION :Cefixime(50 mg),Clavulanic Acid(31.25 mg)

MRP : 146.00 124.10

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg)

MRP : 199.00 169.15

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 106.00 90.10

COMPOSITION :Olopatadine(0.1% w/v)

MRP : 1020.00 867.00

COMPOSITION :Calcitonin(0.005% W/V)

MRP : 90.00 76.50

COMPOSITION :Povidone Iodine(10% w/w)

MRP : 99.00 84.15

COMPOSITION :L-Lysine(NA),Multivitamin(NA)

MRP : 79.30 67.40

COMPOSITION :Amoxicillin(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 57.50 48.88

COMPOSITION :Fluocinolone(0.01%w/v),Miconazole(2%w/v)

MRP : 99.50 84.58

COMPOSITION :Povidone Iodine(10%)

MRP : 129.90 110.42

COMPOSITION :Montelukast(10 mg),Levocetirizine(5 mg)

MRP : 113.00 96.05

COMPOSITION :Pitavastatin(2 mg)

MRP : 199.52 169.59

COMPOSITION :Ramipril(5 mg),Atorvastatin(10 mg)

MRP : 132.00 112.20

COMPOSITION :Potassium Citrate(1100 MG),Magnesium Citrate(375 MG),Vitamin B6 (Pyridoxine)(20 MG)

MRP : 440.00 374.00

COMPOSITION :Poliomyelitis Virus Type 1(40 D-antigen units),Poliomyelitis Virus Type 2(8 D-antigen units),Poliomyelitis virus type 3(32 D-antigen units)

MRP : 104.00 88.40

COMPOSITION :Clotrimazole TOPICAL(1% w/v)

MRP : 199.00 169.15

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 33.00 28.05

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg),Ornidazole(500 mg)

MRP : 53.50 45.48

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%),Ornidazole(1%)

MRP : 9.62 8.18

COMPOSITION :Betamethasone(0.1% w/v),Chloramphenicol(5% w/v),Lignocaine(2% w/v)

MRP : 137.00 116.45

COMPOSITION :Divalproex(750 mg)

MRP : 65.00 55.25

COMPOSITION :Allantoin(0.5% w/w),Aloe Vera(5% w/w),Calcium Dobesilate(0.5% w/w),Hydrocortisone(0.25% w/w),Lignocaine(3% w/w)

MRP : 120.00 102.00

COMPOSITION :Montelukast(10 mg),Levocetirizine(5 mg),Acebrophylline(200 mg)

MRP : 87.50 74.38

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg),Ornidazole(500 mg)

MRP : 62.00 52.70

COMPOSITION :Xylometazoline(0.025% w/v)

MRP : 310.50 263.92

COMPOSITION :Cefuroxime(250 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 11.68 9.93

COMPOSITION :Ofloxacin(0.3% w/v),Dexamethasone(0.1% w/v)

MRP : 265.00 225.25

COMPOSITION :Cefuroxime(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 39.60 33.66

COMPOSITION :Ofloxacin(0.3% w/v),Beclometasone(0.025% w/v),Clotrimazole(1% w/v)

MRP : 209.50 178.08

COMPOSITION :Cefixime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 64.50 54.82

COMPOSITION :Chlorhexidine Gluconate(0.2% w/v),Sodium Fluoride(0.2% w/v),Triclosan(0.3% w/v),Zinc Chloride(0.09% w/v)

MRP : 164.20 139.57

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg)

MRP : 349.00 296.65

COMPOSITION :Levetiracetam(100 mg/ml)

MRP : 61.00 51.85

COMPOSITION :Acyclovir(3% w/w)

MRP : 59.00 50.15

COMPOSITION :Cefpodoxime(50 mg),Clavulanic Acid(31.25 mg)

MRP : 63.00 53.55

COMPOSITION :Sorbitol(0.2% w/v),Xylometazoline(0.1% w/v)

MRP : 132.50 112.62

COMPOSITION :Betahistine(24 mg)

MRP : 72.50 61.62

COMPOSITION :Levofloxacin(125 mg)

MRP : 67.50 57.38

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg),Ornidazole(500 mg)

MRP : 150.00 127.50

COMPOSITION :Ofloxacin(200 mg),Flavoxate(200 mg)

MRP : 78.00 66.30

COMPOSITION :Montelukast(5 mg),Levocetirizine(2.5 mg)

MRP : 126.80 107.78

COMPOSITION :Desvenlafaxine(50 mg),Clonazepam(0.5 mg)

MRP : 48.64 41.34

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg),Ornidazole(500 mg)

MRP : 75.60 64.26

COMPOSITION :Benzocaine(2.7%w/v),Chlorbutol(5%w/v),Paradichlorobenzene(2%w/v),Turpentine Oil(15%w/v)

MRP : 79.00 67.15

COMPOSITION :Povidone Iodine(10% w/w),Metronidazole(2% w/w)

MRP : 199.00 169.15

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 195.00 165.75

COMPOSITION :Cefixime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 138.54 117.76

COMPOSITION :Carboxy Methylcellulose(0.5% w/v)

MRP : 85.00 72.25

COMPOSITION :Olopatadine(0.1% w/v)

MRP : 164.00 139.40

COMPOSITION :Levocetirizine(5 mg),Montelukast(10 mg),Ambroxol(75 mg)

MRP : 82.00 69.70

COMPOSITION :Cefpodoxime(50 mg),Clavulanic Acid(31.25 mg)

MRP : 58.00 49.30

COMPOSITION :Levocetirizine(5 mg),Ambroxol(75 mg)

MRP : 86.51 73.53

COMPOSITION :Metronidazole(1%),Povidone Iodine(5%)

MRP : 270.00 229.50

COMPOSITION :Cefixime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 109.50 93.08

COMPOSITION :Divalproex(500 mg)

MRP : 76.00 64.60

COMPOSITION :Acyclovir(200 mg)

MRP : 69.70 59.24

COMPOSITION :Acyclovir(5%)

MRP : 99.00 84.15

COMPOSITION :Desvenlafaxine(50 mg)

MRP : 180.00 153.00

COMPOSITION :Desvenlafaxine(100 mg)

MRP : 98.37 83.61

COMPOSITION :Cefpodoxime(100 mg),Clavulanic Acid(62.5 mg)

MRP : 95.90 81.52

COMPOSITION :Desvenlafaxine(50 mg)

MRP : 49.90 42.42

COMPOSITION :Tinidazole(2%),Povidone Iodine(5%)

MRP : 52.50 44.62

COMPOSITION :Divalproex(250 mg)

MRP : 91.00 77.35

COMPOSITION :Desvenlafaxine(50 mg)

MRP : 45.50 38.68

COMPOSITION :Povidone Iodine(10%)

MRP : 49.55 42.12

COMPOSITION :Acyclovir(5% w/w)

MRP : 62.00 52.70

COMPOSITION :Clotrimazole(1%w/v),Lignocaine(1.73%w/v),Beclometasone(0.25%w/v),Ofloxacin(0.3%w/v)

MRP : 59.00 50.15

COMPOSITION :Cefpodoxime(50 mg),Clavulanic Acid(31.25 mg)

MRP : 42.20 35.87

COMPOSITION :Flurbiprofen(0.03%w/v)

MRP : 72.50 61.62

COMPOSITION :BENZYDAMINE(0.15% w/v)

MRP : 136.75 116.24

COMPOSITION :Nepafenac(0.3% w/v)

MRP : 52.00 44.20

COMPOSITION :Atorvastatin(20 mg)

MRP : 113.00 96.05

COMPOSITION :Divalproex(500 mg)

MRP : 160.00 136.00

COMPOSITION :Acyclovir(1200 mg)

MRP : 69.50 59.08

COMPOSITION :Atorvastatin(10 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 12.00 10.20

COMPOSITION :Ofloxacin(0.3%w/v),Dexamethasone(0.1%w/v)

MRP : 126.00 107.10

COMPOSITION :Divalproex(1000 mg)

MRP : 52.92 44.98

COMPOSITION :Amoxicillin(200 mg),Clavulanic Acid(28.5 mg)

MRP : 65.40 55.59

COMPOSITION :Cefpodoxime(100 mg),Clavulanic Acid(62.5 mg)

MRP : 180.00 153.00

COMPOSITION :Polyethylene Glycol(0.4% w/v),Propylene Glycol(0.3% w/v)

MRP : 49.80 42.33

COMPOSITION :Acyclovir(5%w/w)

MRP : 74.80 63.58

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg),Ornidazole(500 mg)

MRP : 76.00 64.60

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg),Ornidazole(500 mg)

MRP : 75.00 63.75

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%),Sucralfate(7%)

MRP : 13.36 11.36

COMPOSITION :Ofloxacin(0.3% w/v),Prednisolone(1% w/v)

MRP : 135.00 114.75

COMPOSITION :Cefixime(100 mg),Clavulanic Acid(62.5 mg)

MRP : 85.00 72.25

COMPOSITION :Camphor(0.01%w/v),Menthol(0.005%w/v),Phenylephrine(0.012%w/v),Sodium Carboxymethylcellulose(0.5%),Naphazoline(0.05%w/v)

MRP : 115.50 98.18

COMPOSITION :Desvenlafaxine(50 mg),Clonazepam(0.5 mg)

MRP : 70.00 59.50

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%),Tinidazole(1%),Sucralfate(7%)

MRP : 217.30 184.70

COMPOSITION :Desvenlafaxine(100 mg),Clonazepam(0.5 mg)

MRP : 128.57 109.28

COMPOSITION :Clobetasol(0.05% w/v),Salicylic Acid(3.5% w/v)

MRP : 131.35 111.65

COMPOSITION :Cefpodoxime(100 mg),Clavulanic Acid(62.5 mg)

MRP : 28.41 24.15

COMPOSITION :Povidone Iodine(NA)

MRP : 145.00 123.25

COMPOSITION :Cefpodoxime(NA),Clavulanic Acid(NA)

MRP : 282.00 239.70

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 70.00 59.50

COMPOSITION :Venlafaxine(75 mg)

MRP : 71.00 60.35

COMPOSITION :Montelukast(4 mg),Levocetirizine(2.5 mg)

MRP : 168.71 143.40

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 40.65 34.55

COMPOSITION :Aluminium Hydroxide(NA),Magnesium(NA),Simethicone(NA),Alginic Acid(NA)

MRP : 25.83 21.96

COMPOSITION :Metronidazole(1%),Povidone Iodine(5%)

MRP : 29.90 25.42

COMPOSITION :Povidone Iodine(5% w/w),Metronidazole(2% w/w)

MRP : 175.00 148.75

COMPOSITION :Desvenlafaxine(100 mg)

MRP : 104.00 88.40

COMPOSITION :Ethinylestradiol(0.02 mg),Levonorgestrel(0.1 mg)

MRP : 167.50 142.38

COMPOSITION :Ofloxacin(200 mg),Flavoxate(200 mg)

MRP : 82.00 69.70

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 181.20 154.02

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg),Pantoprazole(40 mg)

MRP : 3801.00 3230.85

COMPOSITION :Pneumococcal Polysaccharide Vaccine(NA)

MRP : 99.00 84.15

COMPOSITION :Montelukast(10 mg),Levocetirizine(5 mg)

MRP : 140.00 119.00

COMPOSITION :Divalproex(500 mg)

MRP : 130.74 111.13

COMPOSITION :Amoxicillin(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 103.01 87.56

COMPOSITION :Povidone Iodine(5% v/v)

MRP : 136.93 116.39

COMPOSITION :Povidone Iodine(7.5% v/v)

MRP : 71.50 60.78

COMPOSITION :Cefixime(50 mg),Clavulanic Acid(31.25 mg)

MRP : 33.36 28.36

COMPOSITION :Isosorbide Mononitrate(30 mg)

MRP : 200.60 170.51

COMPOSITION :Desvenlafaxine(100 mg)

MRP : 79.41 67.50

COMPOSITION :Cefixime(50 mg),Clavulanic Acid(32.25 mg)

MRP : 71.50 60.78

COMPOSITION :Cefixime(50 mg),Clavulanic Acid(31.25 mg)

MRP : 64.50 54.82

COMPOSITION :Chlorhexidine Gluconate(0.2% w/v),Sodium Fluoride(0.2% w/v),Triclosan(0.3% w/v),Zinc Chloride(0.09% w/v)

MRP : 75.00 63.75

COMPOSITION :Atorvastatin(20 mg),Ezetimibe(10 mg)

MRP : 83.00 70.55

COMPOSITION :Povidone Iodine(5% w/w),Tinidazole(1% w/w)

MRP : 99.00 84.15

COMPOSITION :Methoxsalen(0.75% w/v)

MRP : 98.00 83.30

COMPOSITION :Divalproex(500 mg)

MRP : 59.70 50.74

COMPOSITION :Chloramphenicol(5% w/v),Beclometasone(0.025% w/v),Clotrimazole(1% w/v),Lignocaine(2% w/v)

MRP : 107.00 90.95

COMPOSITION :Lamivudine(300 mg),Didanosine(250 mg),Efavirenz(600 mg)

MRP : 107.00 90.95

COMPOSITION :Polyethylene Glycol(0.4% w/v),Propylene Glycol(0.3% w/v)

MRP : 126.00 107.10

COMPOSITION :Griseofulvin(375 mg)

MRP : 241.52 205.29

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 20.00 17.00

COMPOSITION :Atorvastatin(10 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 37.10 31.54

COMPOSITION :Atorvastatin(10 mg)

MRP : 61.00 51.85

COMPOSITION :Divalproex(250 mg)

MRP : 37.94 32.25

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%w/w)

MRP : 64.00 54.40

COMPOSITION :Fluticasone(0.05% w/v)

MRP : 59.00 50.15

COMPOSITION :Povidone Iodine(5% w/w),Tinidazole(1% w/w)

MRP : 20.00 17.00

COMPOSITION :Atorvastatin(20 mg)

MRP : 60.00 51.00

COMPOSITION :Metronidazole(1%),Povidone Iodine(5%)

MRP : 50.70 43.10

COMPOSITION :Acyclovir(3%w/w)

MRP : 112.15 95.33

COMPOSITION :Cefixime(200 mg)

MRP : 130.00 110.50

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg)

MRP : 242.15 205.83

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 55.00 46.75

COMPOSITION :Metronidazole(1%),Povidone Iodine(5%)

MRP : 55.00 46.75

COMPOSITION :Voglibose(0.3 mg),Metformin(500 mg)

MRP : 51.20 43.52

COMPOSITION :Acyclovir(3%)

MRP : 50.00 42.50

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%),Sucralfate(7%)

MRP : 25.10 21.34

COMPOSITION :Albendazole(400 mg),Ivermectin(6 mg)

MRP : 108.75 92.44

COMPOSITION :L-Lysine(NA),Multivitamin(NA)

MRP : 180.00 153.00

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg),Pantoprazole(40 mg)

MRP : 13.12 11.15

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 590.00 501.50

COMPOSITION :Gonadotrophins Including Other Ovulation Stimulants(NA)

MRP : 48.64 41.34

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg),Ornidazole(500 mg)

MRP : 75.00 63.75

COMPOSITION :Metronidazole(1%),Povidone Iodine(5%)

MRP : 69.00 58.65

COMPOSITION :Metronidazole(NA),Povidone Iodine(NA)

MRP : 53.13 45.16

COMPOSITION :Aluminium Hydroxide(400 mg),Magnesium(100 mg),Simethicone(25 mg)

MRP : 65.00 55.25

COMPOSITION :Acyclovir(3%)

MRP : 37.50 31.88

COMPOSITION :Levocetirizine(10 mg)

MRP : 103.01 87.56

COMPOSITION :Povidone Iodine(5% v/v)

MRP : 134.00 113.90

COMPOSITION :Venlafaxine(150 mg)

MRP : 19.00 16.15

COMPOSITION :Atorvastatin(10 mg)

MRP : 100.00 85.00

COMPOSITION :Divalproex(500 mg)

MRP : 85.50 72.68

COMPOSITION :Levofloxacin(500 mg)

MRP : 187.00 158.95

COMPOSITION :Voglibose(0.3 mg)

MRP : 96.67 82.17

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 19.00 16.15

COMPOSITION :Albendazole(400 mg),Ivermectin(6 mg)

MRP : 324.00 275.40

COMPOSITION :Cholera Vaccine(NA)

MRP : 36.91 31.37

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%w/w)

MRP : 99.00 84.15

COMPOSITION :Divalproex(500 mg)

MRP : 28.50 24.22

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 6469.85 5499.37

COMPOSITION :Entecavir(0.05 mg)

MRP : 87.00 73.95

COMPOSITION :Desvenlafaxine(50 mg)

MRP : 72.00 61.20

COMPOSITION :Povidone Iodine(NA)

MRP : 96.00 81.60

COMPOSITION :Olopatadine(0.2%w/v)

MRP : 115.00 97.75

COMPOSITION :Divalproex(750 mg)

MRP : 23.00 19.55

COMPOSITION :Albendazole(200 mg),Ivermectin(1.5 mg)

MRP : 362.00 307.70

COMPOSITION :Olopatadine(0.2% w/v)

MRP : 165.00 140.25

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 79.30 67.40

COMPOSITION :Amoxicillin(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 110.76 94.15

COMPOSITION :Levofloxacin(750 mg)

MRP : 274.60 233.41

COMPOSITION :Lycopene(NA),Levo Carnitine Tartarate(NA),Coenzyme Q10(NA),Zinc(NA)

MRP : 0.00 0.00

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Levofloxacin(250 mg)

MRP : 123.00 104.55

COMPOSITION :Voglibose(0.2 mg)

MRP : 125.00 106.25

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg)

MRP : 74.91 63.67

COMPOSITION :Divalproex(250 mg)

MRP : 55.00 46.75

COMPOSITION :Chlorphenamine(0.03% w/v),Sodium Chloride(0.05% w/v),Boric Acid(1.25% w/v),Tetrahydrozoline(0.01% w/v)

MRP : 32.00 27.20

COMPOSITION :Venlafaxine(37.5 mg)

MRP : 42.50 36.12

COMPOSITION :Levosalbutamol(0.25 mg),Ambroxol(7.5 mg),Guaifenesin(12.5 mg)

MRP : 22.05 18.74

COMPOSITION :Levodopa(100 mg),Carbidopa(25 mg)

MRP : 24.39 20.73

COMPOSITION :Atorvastatin(10mg),Fenofibrate(160mg)

MRP : 18.88 16.05

COMPOSITION :Atorvastatin(40mg)

MRP : 24.70 21.00

COMPOSITION :Rosuvastatin(10mg),Fenofibrate(160mg)

MRP : 36.60 31.11

COMPOSITION :Prednisolone(1% w/v)

MRP : 85.62 72.78

COMPOSITION :Gatifloxacin(0.3%w/v),Prednisolone(1%w/v)

MRP : 75.00 63.75

COMPOSITION :Activated Dimethicone(50 mg/5 ml),Aluminium Hydroxide(250 mg/5 ml),Magnesium Hydroxide (Milk Of Magnesia)(250 mg/5 ml),Sorbitol(1.2 g/5 ml)

MRP : 287.00 243.95

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 218.40 185.64

COMPOSITION :Ginkgo Biloba(60 mg),Piracetam(800 mg),Vinpocetine(5 mg)

MRP : 95.00 80.75

COMPOSITION :Chlorhexidine Gluconate(0.20% w/v),Sodium Fluoride(0.05% w/v),Zinc Chloride(0.09% w/v)

MRP : 48.12 40.90

COMPOSITION :Levofloxacin(750 mg)

MRP : 80.00 68.00

COMPOSITION :Levofloxacin(500 mg)

MRP : 89.00 75.65

COMPOSITION :Clotrimazole(1%w/v)

MRP : 75.03 63.78

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 51.92 44.13

COMPOSITION :Chlorhexidine Gluconate(0.2% w/v)

MRP : 104.25 88.61

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 168.00 142.80

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg),Clopidogrel(75 mg)

MRP : 91.74 77.98

COMPOSITION :Chlorhexidine Gluconate(0.2%w/v),Sodium Monofluorophosphate(0.07%w/v),Triclosan(0.05%w/v)

MRP : 173.00 147.05

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 125.00 106.25

COMPOSITION :Betamethasone(0.05% w/v),Zinc Sulfate(0.05% w/v)

MRP : 333.96 283.87

COMPOSITION :Brimonidine(0.15% w/v)

MRP : 228.90 194.56

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg),Pantoprazole(40 mg)

MRP : 129.00 109.65

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 22.99 19.54

COMPOSITION :Albendazole(400 mg),Ivermectin(12 mg)

MRP : 62.50 53.12

COMPOSITION :Voglibose(0.3 mg)

MRP : 297.00 252.45

COMPOSITION :Simvastatin(20mg),Ramipril(5mg),Atenolol(50mg),Hydrochlorothiazide(12.5mg),Aspirin(100mg)

MRP : 160.00 136.00

COMPOSITION :Amoxicillin(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 1799.00 1529.15

COMPOSITION :Salmonella Typhi Vaccine(25 mcg)

MRP : 87.50 74.38

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg),Pantoprazole(40 mg)

MRP : 181.00 153.85

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg),Pantoprazole(40 mg)

MRP : 76.00 64.60

COMPOSITION :Levosalbutamol(1 mg),Ambroxol(30 mg),Guaifenesin(50 mg)

MRP : 90.00 76.50

COMPOSITION :Drotaverine(80 mg),Mefenamic Acid(250 mg)

MRP : 42.00 35.70

COMPOSITION :Gatifloxacin(0.3% w/v)

MRP : 136.84 116.31

COMPOSITION :Cefuroxime(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 99.00 84.15

COMPOSITION :Amoxicillin(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 63.50 53.98

COMPOSITION :Voglibose(0.2 mg),Metformin(500 mg)

MRP : 42.00 35.70

COMPOSITION :Levofloxacin(750 mg)

MRP : 48.12 40.90

COMPOSITION :Levofloxacin(750 mg)

MRP : 46.70 39.70

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg)

MRP : 87.50 74.38

COMPOSITION :Voglibose(0.3 mg),Metformin(500 mg)

MRP : 180.90 153.76

COMPOSITION :Ginkgo Biloba(60 mg),Vinpocetine(5 mg)

MRP : 429.15 364.78

COMPOSITION :Diphtheria Toxoid(30 iu),Haemophilus B Conjugate Vaccine(10 mcg),Pertussis Toxoid(4 iu),Tetanus Toxoid(25 iu)

MRP : 80.00 68.00

COMPOSITION :Levofloxacin(500 mg)

MRP : 72.50 61.62

COMPOSITION :SPECIAL IVY EXTRACT(43.75 mg/ml)

MRP : 216.50 184.02

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg),Pantoprazole(40 mg)

MRP : 36.75 31.24

COMPOSITION :Aspirin(75 mg),Atorvastatin(10 mg),Clopidogrel(75 mg)

MRP : 89.60 76.16

COMPOSITION :Amoxicillin(500 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 41.50 35.28

COMPOSITION :Diclofenac(50 mg),Paracetamol(500 mg)

MRP : 83.00 70.55

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 122.60 104.21

COMPOSITION :Levofloxacin(750 mg)

MRP : 129.00 109.65

COMPOSITION :Montelukast(10 mg),Levocetirizine(5 mg)

MRP : 18.00 15.30

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg)

MRP : 171.00 145.35

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 81.80 69.53

COMPOSITION :Amoxicillin(400 mg),Clavulanic Acid(57 mg)

MRP : 100.00 85.00

COMPOSITION :Levosulpiride(25 mg),Pantoprazole(40 mg)

MRP : 293.00 249.05

COMPOSITION :Ubidecarenone(100 mg)

MRP : 20.00 17.00

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg)

MRP : 52.90 44.96

COMPOSITION :Amoxicillin(200 mg),Clavulanic Acid(28.5 mg)

MRP : 128.95 109.61

COMPOSITION :Levofloxacin(500 mg)

MRP : 0.00 0.00

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Levofloxacin(250 mg)

MRP : 0.00 0.00

COMPOSITION :Levofloxacin(500 mg),Azithromycin(500 mg)

MRP : 388.00 329.80

COMPOSITION :Rosuvastatin(40 mg)

MRP : 18207.71 15476.55

COMPOSITION :Sofosbuvir(400 mg)

MRP : 126.80 107.78

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 207.00 175.95

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 180.50 153.42

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 294.00 249.90

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg)

MRP : 24.10 20.48

COMPOSITION :Atorvastatin(10 mg),Aspirin(75 mg),Ramipril(5 mg)

MRP : 158.00 134.30

COMPOSITION :Tenofovir(300 mg),Emtricitabine(200 mg),Atazanavir(300 mg),Ritonavir(100 mg)

MRP : 491.00 417.35

COMPOSITION :Ubidecarenone(300 mg)

MRP : 30.00 25.50

COMPOSITION :Levofloxacin(500 mg)

MRP : 0.00 0.00

COMPOSITION :Levofloxacin(250 mg),Azithromycin(250 mg)

MRP : 69.00 58.65

COMPOSITION :Chlorpheniramine(2 mg),Levodropropizine(30 mg)

MRP : 55.80 47.43

COMPOSITION :Amoxicillin(200 mg),Clavulanic Acid(28.5 mg)

MRP : 38.50 32.72

COMPOSITION :Levofloxacin(500 mg)

MRP : 38.00 32.30

COMPOSITION :Levofloxacin(500 mg)

MRP : 157.75 134.09

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg)

MRP : 110.00 93.50

COMPOSITION :Bromfenac(0.09% w/v),Moxifloxacin(0.5% w/v)

MRP : 59.50 50.58

COMPOSITION :Atorvastatin(10 mg)

MRP : 650.00 552.50

COMPOSITION :Meningococcal Vaccine (Group A, C, Y, W)(NA)

MRP : 76.00 64.60

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 295.00 250.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 51.70 43.94

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 52.65 44.75

COMPOSITION :Levofloxacin(750 mg)

MRP : 160.00 136.00

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(67 mg)

MRP : 65.00 55.25

COMPOSITION :Levosalbutamol(200 mcg),Beclometasone(200 mcg)

MRP : 172.00 146.20

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 152.00 129.20

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 280.00 238.00

COMPOSITION :Cefpodoxime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 118.00 100.30

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 375.00 318.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(40 mg)

MRP : 150.00 127.50

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 63.50 53.98

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Aspirin(75 mg)

MRP : 56.00 47.60

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Aspirin(75 mg)

MRP : 77.50 65.88

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 3000.00 2550.00

COMPOSITION :Atazanavir(300 mg),Ritonavir(100 mg)

MRP : 231.45 196.73

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg)

MRP : 95.00 80.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 477.00 405.45

COMPOSITION :Tolvaptan(15 mg)

MRP : 174.10 147.98

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg),Esomeprazole(40 mg)

MRP : 89.50 76.08

COMPOSITION :Montelukast(10 mg),Levocetirizine(5 mg)

MRP : 66.00 56.10

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 276.00 234.60

COMPOSITION :Budesonide(0.5 mg),Levalbuterol(1.25 mg)

MRP : 206.95 175.91

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 436.50 371.02

COMPOSITION :Rosuvastatin(40 mg)

MRP : 252.00 214.20

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg)

MRP : 255.00 216.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 95.00 80.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 272.00 231.20

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 193.50 164.48

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg)

MRP : 221.00 187.85

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 126.60 107.61

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 142.50 121.12

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 3000.00 2550.00

COMPOSITION :Atazanavir(300 mg),Ritonavir(100 mg)

MRP : 44.64 37.94

COMPOSITION :Calcium Chloride(1.325% w/v),Pottasium iodide(3.3% w/v),Sodium Chloride(0.83% w/v)

MRP : 54.25 46.11

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Aspirin(75 mg)

MRP : 160.00 136.00

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(67 mg)

MRP : 1725.00 1466.25

COMPOSITION :Tenofovir(300 mg)

MRP : 22.95 19.51

COMPOSITION :Levosalbutamol(100 mcg)

MRP : 996.00 846.60

COMPOSITION :Tenofovir(300 mg),Emtricitabine(200 mg),Atazanavir(300 mg),Ritonavir(100 mg)

MRP : 89.50 76.08

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 136.00 115.60

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 86.30 73.36

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 64.13 54.51

COMPOSITION :Levosalbutamol(200 mcg),Ipratropium(400 mcg)

MRP : 190.50 161.92

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 109.86 93.38

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 165.00 140.25

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 143.00 121.55

COMPOSITION :Aspirin(75 mg),Rosuvastatin(10 mg),Clopidogrel(75 mg)

MRP : 165.00 140.25

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 252.60 214.71

COMPOSITION :Budesonide(1 mg),Levalbuterol(1.25 mg)

MRP : 115.80 98.43

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 52.00 44.20

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 112.00 95.20

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 72.60 61.71

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 38.50 32.72

COMPOSITION :Montelukast(4 mg),Levocetirizine(2.5 mg)

MRP : 75.00 63.75

COMPOSITION :Montelukast(10 mg),Levocetirizine(5 mg)

MRP : 1390.00 1181.50

COMPOSITION :Live Attenuated Human Rotavirus Vaccine(10000000 ccid50)

MRP : 180.19 153.16

COMPOSITION :Sodium Carboxymethylcellulose(0.5% w/v)

MRP : 105.90 90.02

COMPOSITION :Levosalbutamol(1.25 mg),Ipratropium(500 mcg)

MRP : 289.50 246.08

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg)

MRP : 221.00 187.85

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 990.00 841.50

COMPOSITION :Human Rotavirus, Live Attenuated(2ml)

MRP : 344.50 292.82

COMPOSITION :Ribavirin(200 mg)

MRP : 221.00 187.85

COMPOSITION :Cefixime(200 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 215.00 182.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(40 mg)

MRP : 129.00 109.65

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 71.00 60.35

COMPOSITION :Levosalbutamol(100 mcg),Ipratropium(40 mcg)

MRP : 165.00 140.25

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(67 mg)

MRP : 143.00 121.55

COMPOSITION :Montelukast(10 mg),Levocetirizine(5 mg)

MRP : 40.60 34.51

COMPOSITION :Levosalbutamol(0.63 mg)

MRP : 105.00 89.25

COMPOSITION :Rivastigmine(1.5 mg)

MRP : 270.00 229.50

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 123.45 104.93

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg),Fenofibrate(67 mg)

MRP : 107.00 90.95

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg),Fenofibrate(145 mg)

MRP : 107.00 90.95

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 49.00 41.65

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Aspirin(75 mg)

MRP : 106.00 90.10

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 217.00 184.45

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(67 mg)

MRP : 118.00 100.30

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 406.97 345.92

COMPOSITION :Rosuvastatin(40 mg)

MRP : 164.25 139.61

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Cholecalciferol(1000 mg)

MRP : 224.00 190.40

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg)

MRP : 180.00 153.00

COMPOSITION :Rosuvastatin(20 mg)

MRP : 51.00 43.35

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 87.50 74.38

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 70.00 59.50

COMPOSITION :Benzalkonium Chloride(0.02% w/v),Choline Salicylate(9.00% w/v)

MRP : 135.00 114.75

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Clopidogrel(75 mg)

MRP : 1260.00 1071.00

COMPOSITION :Sevelamer(800 mg)

MRP : 87.10 74.04

COMPOSITION :Sodium Carboxymethylcellulose(0.5% w/v)

MRP : 232.50 197.62

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(NA)

MRP : 83.89 71.31

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 175.00 148.75

COMPOSITION :Mebeverine(200 mg)

MRP : 152.00 129.20

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(160 mg)

MRP : 156.50 133.02

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Clopidogrel(75 mg)

MRP : 75.50 64.18

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 140.00 119.00

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Cholecalciferol(1000 iu)

MRP : 113.71 96.65

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg)

MRP : 33.70 28.64

COMPOSITION :Levosalbutamol(0.31 mg)

MRP : 104.00 88.40

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg),Fenofibrate(67 mg)

MRP : 25.70 21.84

COMPOSITION :Levosalbutamol(1.25 mg),Ipratropium(500 mcg)

MRP : 64.00 54.40

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 72.25 61.41

COMPOSITION :Rosuvastatin(5 mg)

MRP : 193.20 164.22

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(145 mg)

MRP : 203.50 172.98

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Ezetimibe(10 mg)

MRP : 153.32 130.32

COMPOSITION :Levosulpiride(75 mg),Pantoprazole(40 mg)

MRP : 51.00 43.35

COMPOSITION :Montelukast(4 mg),Levocetirizine(2.5 mg)

MRP : 75.00 63.75

COMPOSITION :Chlorhexidine Gluconate(0.2% w/v)

MRP : 64.42 54.76

COMPOSITION :Chlorhexidine Gluconate(0.2% w/v)

MRP : 104.25 88.61

COMPOSITION :Povidone Iodine(5%)

MRP : 198.10 168.38

COMPOSITION :Amoxicillin(250 mg),Clavulanic Acid(125 mg)

MRP : 95.42 81.11

COMPOSITION :Voglibose(0.3 mg),Metformin(500 mg)

MRP : 63.80 54.23

COMPOSITION :Chlorpheniramine(2 mg/5ml),Levodropropizine(30 mg/5ml)

MRP : 65.00 55.25

COMPOSITION :Levodropropizine(30 mg/5ml)

MRP : 150.00 127.50

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 155.50 132.18

COMPOSITION :Rosuvastatin(10 mg),Fenofibrate(145 mg)

MRP : 2857.50 2428.88

COMPOSITION :Atazanavir(300 mg),Ritonavir(100 mg)

MRP : 60.00 51.00

COMPOSITION :Sodium Valproate(300 mg)

MRP : 4.62 3.93

COMPOSITION :Thiamine(100 mg),Pyridoxine(1000 mcg),Cobalamine(50 mg)

MRP : 200.50 170.42

COMPOSITION :Valacyclovir(1000 mg)

MRP : 87.50 74.38

COMPOSITION :Voglibose(0.2 mg)

MRP : 39.37 33.46

COMPOSITION :Cefadroxil(500 mg)

MRP : 126.44 107.47

COMPOSITION :Voglibose,Metformin,Glimepiride

MRP : 108.00 91.80

COMPOSITION :Voglibose(0.3 mg)

MRP : 97.00 82.45

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg)

MRP : 2655.00 2256.75

COMPOSITION :Imatinib Mesylate(400 mg)

MRP : 148.00 125.80

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 68.00 57.80

COMPOSITION :Sevelamer(400 mg)

MRP : 87.50 74.38

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 179.50 152.58

COMPOSITION :Rabeprazole(20 mg),Levosulpiride(75 mg)

MRP : 74.21 63.08

COMPOSITION :Diclofenac(50 mg)

MRP : 102.00 86.70

COMPOSITION :Tamsulosin(0.4 mg)

MRP : 85.50 72.68

COMPOSITION :Voglibose(0.2 mg)

MRP : 1318.80 1120.98

COMPOSITION :Epoetin Alfa(4000 iu)

MRP : 34500.00 29325.00

COMPOSITION :Tenecteplase(40 mg)

MRP : 235.00 199.75

COMPOSITION :Vildagliptin(50 mg),Metformin(500 mg)

MRP : 1690.00 1436.50

COMPOSITION :Varicella Vaccine(NA)

MRP : 160.00 136.00

COMPOSITION :Betahistine(24 mg)

MRP : 97.35 82.75

COMPOSITION :Diclofenac(75 mg/1 ml)

MRP : 239.00 203.15

COMPOSITION :Tamsulosin(0.4 mg),Finasteride(5 mg)